“همه جا باقی می ماند”: آیا بایدن سیاست سختگیرانه مهاجرت ترامپ را خنثی می کند؟


بایدن یک دستور کار شلوغ را تعیین کرده است ، اما با موانع زیادی روبرو است و برنامه های او بدون اقدام در دادگستری شکست می خورد.

در یک ضرب و شتم ، زن اهل السالوادور به قاضی مهاجرت گفت که ضربات دوستش باعث فریب شکل فک و دو دندان جلو شد. پس از تجاوز به او ، وی را مجبور کرد تا نام خود را با حروف دندانه دار بر پشت خال کوبی کند ، و به خود ببالد که او را با علامت خود مشخص کرده است.

ادامه خواندن …


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>