طوفان ، اسکیت باز … و مردی با ذرت “همه گوش”: مردم محلی کالیفرنیا را چگونه می بینند – در عکس ها


بیش از 100 عکاس مستقر در کالیفرنیا برای مستند کردن وضعیت خانه خود جمع شدند ، از خواص میلیاردرهای فناوری گرفته تا جشنواره های گربه های “مبارک”.

ادامه خواندن …


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>