روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

براساس جدول ۱۰ و مقدار معناداری برای دو صنعت ازلحاظ جنسیت و موقعیت تأهل، تفاوت متوسط در مرحله خطای 5درصد تأیید نشد. در مؤلفههای بازاریابی اخلاقی هم وضعیت مشابهی حاکم بود؛ بهشکلیکه در اکثر مؤلفههای بازاریابی اخلاقی امتیاز کسبشدۀ صنعت غذایی بالاتر از صنعت آرایشیـبهداشتی بود؛ بهاستثنای 5 مؤلفه که حالت در آنان برعکس بود: 1. تحویل بهموقع و سرِ دوران تعیینشدۀ محصول؛ مشتریان معتقدند موسسات صنایع آرایشیـبهداشتی محصولات خویش را بهموقعتر از صنعت های غذایی تحویل میدهند؛ 2. پرهیز از کمفروشی؛ مشتریان معتقدند موسسات صنعت های غذایی بخش اعظم از صنایع آرایشیـبهداشتی کمفروشی میکنند؛ 3. دوری از هدفقراردادن گروههایی که قدرت تشخیص نه و صلاح خویش را ندارند (مانند کودکان) در تبلیغات؛ مشتریان معتقدند شرکت ها صنعت های غذایی بخش اعظم از صنایع آرایشیـبهداشتی در تبلیغات خود گروههایی را هدف قرار ارائه می کنند که توان تشخیص نه و صلاح خویش را ندارند (مانند کودکان)؛ 4. دوری از به کارگیری از دیتاها فردی خریدار بدون راضی بودن وی؛ مشتریان معتقدند شرکتهای صنایع غذایی عمده از صنایع آرایشیـبهداشتی از داده ها شخصی خرید کننده سوای رضایت وی استفاده میکنند؛ 5. غربت از احتکار محصولات؛ مشتریان معتقدند موسسه ها صنایع غذایی عمده از صنعت های آرایشیـبهداشتی محصولات خود را احتکار میکنند. همچنین، در تمامی مضامین مهم اخلاقی امتیاز صنعت غذایی از صنعت آرایشیـبهداشتی از دید مشتریان فراتر بود. همانطور که بازدید میشود، علاوهبر اینکه صنایع غذایی میانگین امتیاز کلی بالاتری در رعایت خلق و خوی در عملکرد بازاریابی خود از مشتریان دریافت کرده است، در همه مضامین حساس هم از صنعت آرایشیـبهداشتی برتر است. پس از بررسی امتیاز هریک از مضامین حساس بازاریابی اخلاقی، در گام بعدی به مقایسۀ امتیاز یکبهیک مؤلفههای بازاریابی اخلاقی (مضامین فرعی) براساسِ متوسط امتیاز هر مؤلفه در پرسشنامههایی که مشتریان کامل شدن کردند، پرداخته شد که نتایج مطابق اهمیت جدول 15 به دست آمد. نتایج نشان بخشید دربین میزان رعایت مؤلفههای بازاریابی اخلاقی ازنظر مشتریان در دو صنعت غذایی و آرایشیـبهداشتی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهشکلیکه مشتریان معتقد بودند صنعت غذایی نسبت به صنعت آرایشیـبهداشتی در فعالیتهای بازاریابی خود اخلاقیتر فعالیت میکند. در در میان مؤلفههای بازاریابی اخلاقی، صنعت های غذایی در این موارد عملکرد بهتری داشته است: 1. دوری از جهتگیریهای نژادی (تبعیض نژادی) در کارایی بازاریابی و فروش خود؛ 2. تحویل بهموقع و سر زمان تعیینشدۀ محصول؛ 3. شفافیت قیمت حقیقی محصولات برای مشتری؛ 4. غربت از جهتگیریهای جنسیتی (تبعیض جنسیتی) در کارایی بازاریابی و فروش خود؛ 5. منطبقبودن محصولات با نیاز مشتریان. شما می تواند خریدهای خود در حوزه آرایشی-بهداشتی را با مطلوب ترین ارزش تهیه کنید. دوست قزوینی، دارای عجله، وسط حرفم پرید و اصلی تعجب پرسید : «یعنی چه؟ رتبهبندی صنایع ازنظر میزان رعایت بازاریابی اخلاقی: با درنظرگرفتن بعد ها هفتگانۀ بازاریابی اخلاقی، بهطورکلی میتوان صنایع را براساسِ نگرش اشخاص پاسخدهنده به میزان رعایت بازاریابی اخلاقی رتبهبندی کرد. باتوجهبه جدول ۱۱ تفاوت میانگینها به جهت متغیرهای تراز تحصیلات و درآمد دربین گروههای مختلف به جهت میزان فهم و شعور خرید کننده از رعایت بازاریابی اخلاقی در حوزۀ صنعت های غذایی در تراز خطای 5درصد معنادار بوده است. جدول 17 رتبهبندی فهم و شعور مشتری از بازاریابی اخلاقی در صنعت غذایی براساسِ مرحله تحصیلات را نشان میدهد. در همین پژوهش تأثیر دلبستگی به اسم و نشان تجاری بر راضی بودن از اسم و نشان تجاری، تعهد به اسم و نشان تجاری و هم اعتماد به اسم و نشان خرید لوازم آرایشی اورجینال از دیجی کالا تجاری اثبات شد. این مارک به واسطه از میان بردن مرزهای کردار زیبایی در جهان شهرت دارد.

حتما بخوانید:
چگونه سرطان سينه را تشخيص دهيم + عکس سرطان سينه
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum html nullednulled themesMobil Ödeme Nakite ÇevirmeMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite Çevirme1xbetMobil Ödeme bozdurma Evde paketleme