دکتر فاوسی نگرانی در مورد تولید واکسن کووید را برطرف می کند ، اقدامات بهداشت عمومی را تکرار می کند – فیلم | اخبار آمریکا


دکتر آنتونی فاوسی در کنفرانس مطبوعاتی گروه ویژه کرونا ویروس صحبت کرد و اولین حضور خود را در تریبون کاخ سفید طی ماه ها نشان داد. کارشناس بیماری های عفونی اقدامی در جهت رفع نگرانی در مورد سرعت تولید واکسن کرونا انجام داده و از آمریکایی ها خواسته است اقدامات اساسی بهداشت عمومی را تا زمان معرفی آنها ادامه دهند.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>