جو بایدن جان کری را به عنوان اولین فرستاده جهانی آب و هوا اعلام می کند – ویدئو اخبار آمریکا


جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، در حالی كه رسماً اولین دور معرفی خود در كابینه را معرفی می كند ، با تأكید بر مبارزه با بحران آب و هوا ، سعی در انتقاد از چپ گرایان دارد.

بایدن در جان کری ، وزیر امور خارجه سابق و کاندیدای ریاست جمهوری می گوید ، آمریکا برای اولین بار دارای یک رهبر آب و هوایی تمام وقت خواهد بود ، کسی که “در هر میز جهان قرار داشته باشد”.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>