بایدن با شروع مرحله نهایی انتقال ، کابینه را رسماً انتخاب خواهد کرد – به روزرسانی های مستقیم | اخبار آمریکا
09:1909:1409:1009:0408:59
منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>