ایران عهد می کند که “به” ترور هسته ای “پاسخ” دهد – ویدئو اخبار جهان


حسن روحانی ، رئیس جمهور ایران گفته است که این کشور به ترور یکی از دانشمندان برجسته این کشور که توسط اسرائیل به عنوان رهبر یک برنامه مخفی سلاح هسته ای معرفی شده است ، پاسخ خواهد داد.

محسن فهری زاده ، معمار استراتژی هسته ای تهران ، روز جمعه در اتوبانی در نزدیکی پایتخت در یک ترور با برنامه ریزی دقیق که منجر به تشدید جدی تنش ها در خاورمیانه شد ، کشته شد.


منبع: neko-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>